Werkplezier en weerbaarheid in de organisatie

Met de dynamische RIE kan ieder bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken

RISICO'S BEPERKEN

Onderdelen van de Dynamische RI&E

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Aan de hand daarvan moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken.

Het doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van risico’s binnen een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het inventariseren bedoelen we het onderzoeken van op de werkvloer aanwezige risico’s. Met evalueren bedoelen we het vaststellen van de hoogte van dat risico. Als er risico’s bestaan dan dienen er doeltreffende maatregelen getroffen te worden om die te verminderen of weg te nemen.

inventarisatie

onderzoeken van aanwezige risico’s

Dynamische RIE in de praktijk plaatje

evaluatie

vaststellen van de hoogte van de risico’s

prioritering

risico’s prioriteit geven op basis van ernst

plan van aanpak

maatregelen en termijn risico's aanpakken

BETROKKEN MEDEWERKERS

Eigenschappen van de Dynamische RI&E

 • Samen met de medewerkers
 • Een continue proces binnen team of afdeling
 • Gedreven door waarde
 • Intrinsieke motivatie
 • Eigen vorm

DE RIE IN DE PRAKTIJK

Hoe toets je een dynamische RI&E

Dynamische RIE in de praktijk plaatje
 • Beschrijving afdeling en werkzaamheden
 • Methode van de risico inventarisatie (vh-rondes, gesprekken etc)
 • Gebruikte vragenlijsten
 • Inzet preventiemedewerker
 • Risico’s besproken op werkoverleg?
 • Plan van aanpak vastgesteld op werkoverleg?
 • RI&E dossier (bevindingen vh-rondes, acties, werkoverleggen, onderzoeken etc)
 • Borging: interne audits

VOORDELEN VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden.

Risico’s aanpakken

 • Verdiepende RI&E’s (PSA, jongeren, machine veiligheid, gevaarlijke stoffen fysieke belasting etc)
 • AGO advies i.s.m. Bedrijfsarts op basis van risico’s.
 • Voorlichting (opleidingen) thema’s op basis van risico’s.

De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Wat lever de RI&E organisaties op

Risico = kans x effect x blootstelling

Het doel is om risico’s in kaart te brengen en niet de focus te leggen op gevaren.
Die zijn er immers overal. Daarmee geven wij aan dat er een verschil is tussen risico en gevaar.

Soorten risico's op de werkvloer

Veiligheidsrisico’s hebben bijvoorbeeld betrekking op techniek. Hierbij gaat het om acute en zichtbare risico’s, bijvoorbeeld als een machine niet is afgeschermd en een medewerker daardoor een vinger kan verliezen. Het gevaar is onmiddellijk aanwezig.

Gezondheidsrisico’s hebben betrekking op de langetermijneffecten en zijn met apparatuur te meten. Als een medewerker een dag in een stoffige omgeving werkt is hij niet meteen ziek, maar als hij langere tijd onder zulke omstandigheden werkt kan hij wel ziek worden.

Psychosociale risico’s hebben meestal betrekking op complexe mix van kenmerken uit de omgeving en de persoonlijke eigenschappen en kunnen alleen onderzocht worden door het betrekken van de mensen zelf. Hierbij kan het gaan om pesten, geweld, intimidatie, discriminatie of werkdruk .

icon-veiligCreated with Sketch.

veiligheid

Veiligheidsrisico’s hebben bijvoorbeeld betrekking op techniek. Hierbij gaat het om acute en zichtbare risico’s.

icon-gezondheidCreated with Sketch.

gezondheid

Gezondheidsrisico’s hebben betrekking op de langetermijneffecten en zijn met apparatuur te meten.

icon-balanceCreated with Sketch.

psycho-sociaal

Deze risico’s hebben meestal betrekking op een complexe mix van kenmerken uit de omgeving en persoonlijke eigenschappen